U petak, 22. decembar 2017. godine u 17 sati, u  Maloj sali CKO Tešanj upriličena je promocija knjige Jasmina Mandžukića Lokalna uprava u Tešnju 1878-1941. (Tešanjski gradonačelnici) koja po prvi put na studiozan način proučava organizaciju i funkcionisanje lokalne uprave u Tešnju u uvjetima strogo centraliziranih država u doba austrougarskog okupacionog režima i u vrijeme režima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / Kraljevine Jugoslavije.

Austrougarska uprava preuzela je u Bosni i Hercegovini osmanski upravni poredak, postupno ga prilagođavajući i izgrađujući vlastiti centraliziran birokratski činovnički aparat. Svi nivoi zakonodavne, predstavničke i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, počev od Zemaljske vlade u Sarajevu, pa do kotara, gradskih i općinskih uprava bili su podređeni Zajedničkom ministarstvu finansija u Beču.

Kotarski uredi sa kotarskim predstojnikom – sve mahom strancem na čelu, objedinjavajući upravnu, finansijsku i sudsku vlast, bili su upravna transmisija centralne vlasti.

Gradsko poglavarstvo Tešnja činili su Gradsko vijeće i gradonačelnik sa najbližim saradnicima, ali tek kao prosta poluga okupacione uprave i Zemaljske vlade bez koje se ni jedna odluka nije mogla provesti.

Slična administrativno-upravna shema uspostavljena je u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, s tom razlikom da je proglašenjem Šestojanuarske diktature Bosna i Hercegovina izgubila historijsku samobitnost, a Tešanj je gubitkom statusa sreskog centra i teritorijalnom prekompozicijom gurnut na margine ukupnih dešavanja.

Funkcija gradonačelnika bila je više ceremonijalne prirode. U vrijeme austrougarske uprave tešanjski gradonačelnici dolazili su uglavnom iz reda političke elite, begovsko-aginskih prvaka kao prirodnih saveznika nove vlasti, koji će i u novoformiranoj državi Kraljevini SHS/Jugoslaviji lavirati između srpskih i hrvatskih političkih blokova, svrstavajući se čas u poziciju čas u opoziciju.

U periodu između dva rata gradonačelnici, komesari i predsjednici Gradske općine Tešanj smjenjivali su se kao na traci, a jedina konstanta bio je Adem-aga Mešić, „siva eminencija“ koji vješto, iza kulisa, upravlja tešanjskom političkom scenom kao stvarna vlast u gradu.

Lokalna uprava u Tešnju 1878-1941. daje prvi pregled političke historije ovoga grada i stoga predstavlja osnovu za dalji istraživački rad - ne samo političkog nego i ukupnog društvenog razvitka Tešnja u ovom periodu.

 Promocija je dio manifestacije Dani grada Tešnja 2017.

Follow Us

Share This

Radno vrijeme i cijene ulaznica za posjetu Muzeju Tešanj

Radno vrijeme sjedišta Muzeja Tešanj 
(svakim radnim danom od 07:30 do 15:30)

 DEPANDANSI

 -Stari grad Tešanj radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(svakim danom od 08:00 do 20:00) 
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 -Eminagića konak radno vrijeme u ljetnom periodu/sezoni(april-oktobar)
(od ponedjeljka do petka od 09 do 17)
(vikendom po pozivu na brojeve 061 538 204 i 061 692 889)
Cijene ulaznica: 
do 30 osoba po 2 KM
grupa preko 30 osoba po 1 KM

 Depandansi u zimskom periodu
Po pozivu (na brojeve 061 538 204 i 061 692 889) svakim danom u periodu od 10:00 do 18:00